مصوبه عوارض گهربار پیشه

مصوبه عوارض گهربار پیشه

تملک ملک اقای محمد جودی جنب پارک طبیعی شهر شاندیز

تملک ملک اقای محمد جودی جنب پارک طبیعی شهر شاندیز

مصوبه تملک ملک اقای عسگری خادر جهت پیشگیری از تصادفات در محله خادر

مصوبه تملک ملک اقای عسگری خادر جهت پیشگیری از تصادفات در محله خادر

مصوبه تملک بافت های فرسوده محلات سطح شهر

مصوبه تملک بافت های فرسوده محلات سطح شهر

مصوبه تفکیک اراضی املاک دارای پروانه

مصوبه تفکیک اراضی املاک دارای پروانه

مصوبه بکارگیری مینی بوس در خطوط حمل و نقل عمومی شهر شاندیز

مصوبه بکارگیری مینی بوس در خطوط حمل و نقل عمومی شهر شاندیز

فروش اموال اسقاطی شهرداری

فروش اموال اسقاطی شهرداری

Information

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.