تامین منابع مالی اجرای فاز یک پروژه بوستان سرخاندیز

تامین منابع مالی اجرای فاز یک پروژه بوستان سرخاندیز

مساعدت ایستگاه های ایام قرنطینه کرونا

مساعدت ایستگاه های ایام قرنطینه کرونا

تهاتر آب بهای اماکن شهرداری با اداره آب

تهاتر آب بهای اماکن شهرداری با اداره آب

تهیه لوایح افزایش قیمت در شرایط کرونا

تهیه لوایح افزایش قیمت در شرایط کرونا

صلحنامه شهرداری و آقای حسن کیمیا

صلحنامه شهرداری و آقای حسن کیمیا

بهای اجاره وارائه خدمات ماشین آلات شهرداری

بهای اجاره وارائه خدمات ماشین آلات شهرداری

برگزاری مناقصه جهت واگذاری یک باب مغازه تجاری قصابی

برگزاری مناقصه جهت واگذاری یک باب مغازه تجاری قصابی

مصوبه عوارض گهربار پیشه

مصوبه عوارض گهربار پیشه

Information

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.